Barbecue en Catering

BBQ & Catering

Op 28 mei is een nieuw model-noodverordening gepubliceerd. Op basis hiervan en antwoorden op aanvullende vragen die de KNS heeft gesteld aan de overheid, zijn onderstaande veel gestelde vragen en adviezen opgesteld. Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina, neem dan contact met de KNS op. Zij staan voor je klaar!

Mag je een bbq verzorgen/cateren op locatie als slager?

Ja, dit mag. In welke mate het mag is wel afhankelijk van de locatie. Als deze zich bevindt in de publieke of wel openbare ruimte dan gelden andere regels dan voor de privéruimte, zoals een woning en bijbehorende tuin.

Openbare (publieke) ruimte

ja, mits het gaat om maximaal 30 personen exclusief personeel. Hierbij gelden natuurlijk wel de RIVM-regels, zoals de verplichting om tenminste 1,5 meter afstand te houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Dit laatste geldt niet geldt niet voor personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Evenementen met een meld- en vergunningsplicht zijn nog steeds verboden tot 1 september.
Onder openbare/publieke ruimte wordt verstaan: “openbare ruimte en voor publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, alsmede zich daar bevindende vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van de zich daarin bevindende woongedeelten”.

Privéruimte (woning of tuin)

ja, dit is mogelijk. Het maximum van 30 personen exclusief personeel geldt daarbij niet, maar er kan bij excessen wel handhavend opgetreden worden. Wij adviseren dan ook om ook in het geval van een cateringpartij in de privéruimte, de RIVM-regels, zoals het 1,5 meter afstand houden in acht te nemen. Waar het gaat om de zorgplicht die je het als werkgever geldt natuurlijk dat je voor jouw medewerkers altijd een veilige werkplek moet creëren en dus de 1,5 meter regel in acht moet nemen. Daarnaast zijn er een aantal zaken die je moet weten, uitzoeken en organiseren: Is het toegestaan vanuit de noodverordening die geldt in de veiligheidsregio waar jouw gemeente onder valt? Hier vind je lijst met alle noodverordeningen van alle veiligheidsregio’s in Nederland. Let op: deze worden regelmatig aangepast.

Vergunningplichtige evenementen/samenkomsten zijn tot 1 september 2020 niet toegestaan. Per gemeente kunnen de regels omtrent vergunningen verschillen. Binnen de ene gemeente kan eenzelfde bijeenkomst (in de privésfeer) dus wel vergunning plichtig zijn en in een andere gemeente niet. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan het aantal mensen waarvoor iets georganiseerd wordt. Houd hier dus ook rekening mee. Check hiervoor de website van jouw gemeente. Schat in of het aantal gasten past bij de grootte van de tuin/ huis en probeer na te gaan wat de bedoelingen zijn van de organisator. Je wilt immers voorkomen dat je verzeilt raakt in een samenkomst die handhavend optreden rechtvaardigt, zoals de bekende coronafeestjes.

Waar vind ik in de noodverordening terug wat mogelijk is?

Check hiervoor de noodverordening die geldt in jouw veiligheidsregio en gemeente. Let op: deze verordeningen worden regelmatig aangepast op basis van nieuwe maatregelen en beslissingen van de overheid/ gemeenten.

Waar moet je tijdens de cateringklus rekening mee houden?

Voordat je begint, voer eerst een controlegesprek met je klant om in te kunnen schatten of er risico’s zijn voor jou (en je team). Je dient jouw veiligheid en die van jouw medewerkers te bewaken door de 1,5 meter afstand houden, onderling als collega’s en tot de aanwezige gasten. Neem maatregelen om de producten te beschermen tegen overdracht, denk aan ademschotten of biedt bijvoorbeeld 1-persoonsporties aan enzovoort. Denk ook de routing en opstelling buffet zodat de gasten, jijzelf en je medewerkers goed de onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen aanhouden.

Volg de geldende RIVM-richtlijnen te allen tijde en spreek de opdrachtgever aan als de richtlijnen niet worden gevolgd. Kan je uit het voorgaande concluderen dat je op een verantwoorde manier binnen de kaders van het RIVM een cateringklus kunt verzorgen, dan vormt dat een goede basis voor het maken van afspraken met de opdrachtgever. Dat laat dan natuurlijk onverlet dat je tijdens de klus ook moet monitoren of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Wie is er aansprakelijk bij handhavingscontrole?

Wellicht komt een BOA of politieagent poolshoogte nemen. Het is niet uit te sluiten dat de handhaver van mening is dat jij toch aansprakelijk bent en een boete uitschrijft. Zorg ervoor dat je in je opdrachtbevestiging hebt opgenomen dat je geen aansprakelijkheid accepteert voor het niet in acht nemen van de RIVM-maatregelen.